General Meeting June 19 2024


Kallelse till årsstämma i Clar Global AB (publ) (559106-4547) den 19 juni 2024

Datum: Onsdagen den 19 Juni, 2024
Tid: Kl 11-12:00
Plats: Bolagsstämman hålls i bolagets lokaler på Vasagatan 10 i Stockholms kommun samt digitalt via Google Meets ( länk kommer att skickas ut till alla anmälda).

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 3 juni 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 3 juni 2024, och Dels anmäla sitt deltagande genom e-post till bolaget på emailadresssen IR@Clar.co senast fredagen den 14 juni 2024.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om 
a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning
b) Dispositioner gällande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 
9. Val av styrelsen och revisor
10. Beslut om förlängning av bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om emission av teckningsoptioner till vissa anställda och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Övrigt
Per dagen för denna kallelse har bolaget 18,991,084 utestående aktier. Aktieägare har vid årsstämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar
Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget i bolagets lokaler på Vasagatan 10, våning 5 i Stockholms kommun senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att skickas per e-post till aktieägarna samt kan även skickas per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress (en sådan begäran kan skickas per e-post till IR@Clar.co.

* * *

Stockholm i maj 2024
Clar Global AB (publ)
Styrelsen


Clar works to establish global financing rails connecting banks with consumers worldwide, increasing transparency and reducing friction between consumers and lenders by digitizing the global consumer credit market.

With head office in Stockholm, Sweden, Clar has a global reach through the platforms: Prestalo, Tasleefa, FinanZero, Creditiz, Akredo, Loando and Lendela. Up to date more than 200 active partnerships with banks and other financial institutions have been established, engaging 200+ full time employees across 8+ countries.

Stay updated

Subscribe to get updates on recent news within Clar

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.